Publications

* indicates authors with equal contributions.

2024

 1. Zhiyang Xu, Chao Feng, Rulin Shao, Trevor Ashby, Ying Shen, Di Jin, Yu Cheng, Qifan Wang, Lifu Huang. Vision-Flan: Scaling Human-Labeled Tasks in Visual Instruction Tuning. In ACL'2024.
 2. Ying Shen, Zhiyang Xu, Qifan Wang, Yu Cheng, Wenpeng Yin, Lifu Huang. Multimodal Instruction Tuning with Conditional Mixture of LoRA. In ACL'2024.
 3. Zihao Lin, Mohammad Beigi, Hongxuan Li, Yufan Zhou, Yuxiang Zhang, Qifan Wang, Wenpeng Yin, Lifu Huang. Navigating the Dual Facets: A Comprehensive Evaluation of Sequential Memory Editing in Large Language Models . In ACL'2024.
 4. Hanzi Xu, Muhao Chen, Lifu Huang, Slobodan Vucetic, Wenpeng Yin. X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification . In ACL'2024.
 5. Jingyuan Qi, Minqian Liu, Ying Shen, Zhiyang Xu, Lifu Huang. MULTISCRIPT: Multimodal Script Learning for Supporting Open Domain Everyday Tasks. In AAAI'2024
 6. Barry Menglong Yao, Yu Chen, Qifan Wang, Sijia Wang, Minqian Liu, Zhiyang Xu, Licheng Yu, Lifu Huang. AMELI: Enhancing Multimodal Entity Linking with Fine-Grained Attributes. In EACL'2024.
 7. Cheng Han, Qifan Wang, Yiming Cui, Wenguan Wang, Lifu Huang, Siyuan Qi, Dongfang Liu. Facing the Elephant in the Room: Visual Prompt Tuning or Full finetuning?. In ICLR'2024
 8. Yixin Wang, Zihao Lin, Zhe Xu, Haoyu Dong, Jie Luo, Jiang Tian, Zhongchao Shi, Lifu Huang, Yang Zhang, Jianping Fan, Zhiqiang He. Trust it or not: Confidence-guided Automatic Radiology Report Generation . In Neurocomputing'2024
 9. Minqian Liu, Ying Shen, Zhiyang Xu, Yixin Cao, Eunah Cho, Vaibhav Kumar, Reza Ghanadan, Lifu Huang. X-Eval: Generalizable Multi-aspect Text Evaluation via Augmented Instruction Tuning with Auxiliary Evaluation Aspects. In NAACL'2024.
 10. Sijia Wang, Lifu Huang. Targeted Augmentation for Low-Resource Event Extraction. In NAACL'2024.
 11. Pritika Ramu, Sijia Wang, Lalla Mouatadid, Joy Rimchala, Lifu Huang. RE2: Region-Aware Relation Extraction from Visually Rich Documents. In NAACL'2024. [Project Page]
 12. Ying Shen, Yizhe Zhang, Shuangfei Zhai, Lifu Huang, Joshua M Susskind, Jiatao Gu. Many-to-many Image Generation with Auto-regressive Diffusion Models. In arXiv.
 13. Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chao Zhang, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, Willian Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yue Zhao. Trustllm: Trustworthiness in Large Language Models . In arXiv.

2023

 1. Jingyuan Qi, Zhiyang Xu, Ying Shen, Minqian Liu, Di Jin, Qifan Wang, Lifu Huang. The Art of SOCRATIC QUESTIONING: Recursive Thinking with Large Language Models. In EMNLP'2023. [Project Page]
 2. Zhiyang Xu*, Ying Shen*, Lifu Huang. MultiInstruct: Improving Multi-Modal Zero-Shot Learning via Instruction Tuning. In ACL'23. Outstanding Paper Award [Project Page]
 3. Minqian Liu, Lifu Huang. Teamwork Is Not Always Good: An Empirical Study of Classifier Drift in Class-incremental Information Extraction. In ACL'23. [Project Page]
 4. Zhiyang Xu, Jay Yoon Lee and Lifu Huang. Learning from a Friend: Improving Event Extraction via Self-Training with Feedback from Abstract Meaning Representation. In ACL'23. [Project Page]
 5. Sijia Wang, Mo Yu, and Lifu Huang. The Art of Prompting: Event Detection based on Type Specific Prompts. In ACL'23.
 6. Qifan Wang, Yuning Mao, Jingang Wang, Hanchao Yu, Shaoliang Nie, Sinong Wang, Fuli Feng, Lifu Huang, Xiaojun Quan, Zenglin Xu, Dongfang Liu. APrompt: Attention Prompt Tuning for Efficient Adaptation of Pre-trained Language Models. In EMNLP'2023
 7. Jaehyung Kim, Yuning Mao, Rui Hou, Hanchao Yu, Davis Liang, Pascale Fung, Qifan Wang, Fuli Feng, Lifu Huang, Madian Khabsa. RoAST: Robustifying Language Models via Adversarial Perturbation with Selective Training. In EMNLP'2023
 8. Qingyun Wang, Manling Li, Hou Pong Chan, Lifu Huang, Julia Hockenmaier, Girish Chowdhary, Heng Ji. Multimedia Generative Script Learning for Task Planning. In ACL'23.
 9. Barry Menglong Yao, Aditya Shah, Lichao Sun, Jin-Hee Cho, Lifu Huang. End-to-End Multimodal Fact-Checking and Explanation Generation: A Challenging Dataset and Models. In The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. (SIGIR'2023) Best Paper Award Honorable Mention[Project Page]
 10. Mingchen Li, Lifu Huang. Understand the Dynamic World: An End-to-End Knowledge Informed Framework for Open Domain Entity State Tracking. In The 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval. (SIGIR'2023) [Project Page]
 11. Ying Shen, Jingyuan Qi, Sijia Wang, Barry Menglong Yao, Minqian Liu, Zhiyang Xu, Trevor Ashby, Lifu Huang. HOKIEBOT: Towards personalized open-domain chatbot with long-term dialogue management and customizable automatic evaluation. Technical Report for Amazon Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 5, 2023. Third Place on Scientific Competition (awarded $25,000) for the Amazon Alexa Prize SocialBot Grand Challenge 5. [Amazon Announcement]
 12. Minqian Liu, Ying Shen, Barry Menglong Yao, Sijia Wang, Jingyuan Qi, Zhiyang Xu, Lifu Huang. KnowledgeBot: Improving Assistive Robot for Task Completion and Live Interaction via Neuro-Symbolic Reasoning. Technical Report for Amazon Alexa Prize SimBot Challenge, 2023.
 13. Aditya Shah, Surendrabikram Thapa, Aneesh Jain, Lifu Huang. Adept: Adapter-based Efficient Prompt Tuning Approach for Language Models. In Proceedings of The Fourth Workshop on Simple and Efficient Natural Language Processing (SustaiNLP) of ACL'2023
 14. Sai Gurrapu, Ajay Kulkarni, Lifu Huang, Ismini Lourentzou, Laura Freeman, Feras A Batarseh. Rationalization for Explainable NLP: A Survey. In Proceedings of The Frontiers in Artificial Intelligence, section Natural Language Processing.
 15. Pei Wang, Zhen Guo, Lifu Huang, Jin-Hee Cho. Authentic Dialogue Generation to Improve Youth’s Awareness of Cybergrooming for Online Safety. In The 10th Mid-Atlantic Student Colloquium on Speech, Language and Learning (MASC-SLL 2023)
 16. Zhen Guo, Pei Wang, Jin-Hee Cho, Lifu Huang. Text Mining-based Social-Psychological Vulnerability Analysis of Potential Victims To Cybergrooming: Insights and Lessons Learned. In WWW'23 Companion: Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023
 17. Xiaochu Li, Minqian Liu, Zhiyang Xu, Lifu Huang. Iteratively Improving Biomedical Entity Linking and Event Extraction via Hard Expectation-Maximization. In arXiv.
 18. Zoe Zheng, Sijia Wang, Lifu Huang. A Survey of Document-Level Information Extraction. In arXiv.
 19. Zihao Lin, Yan Sun, Yifan Shi, Xueqian Wang, Lifu Huang, Li Shen, Dacheng Tao. Efficient Federated Prompt Tuning for Black-Box Large Pre-trained Models. In arXiv.

2022

 1. Minqian Liu, Shiyu Chang, Lifu Huang. Incremental Prompting: Episodic Memory Prompt for Lifelong Event Detection. In Proceedings of the 29th International Conference On Computational Linguistics (COLING'2022). [Project Page]
 2. Sijia Wang, Mo Yu, Shiyu Chang, Lichao Sun, Lifu Huang. Query and Extract: Refining Event Extraction as Type-oriented Binary Decoding. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'2022). [Project Page]
 3. Zhe Hu, Hou Pong Chan and Lifu Huang A Multi-Task Training Approach for Long Text Generation from Cognitive Perspective. In The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'2022).
 4. Zhe Hu, Hou Pong Chan, Jiachen Liu, Xinyan Xiao, Hua Wu, Lifu Huang. PLANET: Dynamic Content Planning in Autoregressive Transformers for Long-form Text Generation. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL'2022). [Project Page], [Data], [Code]
 5. Shuaicheng Zhang, Lifu Huang, Qiang Ning. Extracting Temporal Event Relation with Syntactic-Guided Temporal Graph Transformer. In Proceedings of NAACL'2022. [Project Page]
 6. Sidhant Chandak, Liqing Zhang, Connor Brown and Lifu Huang. Towards Automatic Curation of Antibiotic Resistance Genes via Statement Extraction from Scientific Papers: A Benchmark Dataset and Models. In Biomedical Natural Language Processing Workshop (BioNLP 2022) of ACL'2022. [Project Page]
 7. Kai Zhang, Yu Wang, Hongyi Wang, Lifu Huang, Carl Yang, Lichao Sun. Efficient Federated Learning on Knowledge Graphs via Privacy-preserving Relation Embedding Aggregation. In The 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP'2022) (previously accepted by FL4NLP workshop of ACL'2022).
 8. Li Lin, Yixin Cao, Lifu Huang, Shu'ang Li, Xuming Hu, Lijie Wen, and Jianmin Wang. Inferring Commonsense Explanations as Prompts for Future Event Generation. In 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR'2022).
 9. Muhao Chen, Lifu Huang, Manling Li, Ben Zhou, Heng Ji and Dan Roth. New Frontiers of Information Extraction . In Proceedings of NAACL'2022. Tutorial
 10. Revanth Gangi Reddy, Xilin Rui, Manling Li, Xudong Li, Haoyang Wen, Jaemin Cho, Lifu Huang, Mohit Bansal, Avi Sil, Shih-Fu Chang, Alexander Schiwing and Heng Ji. MuMuQA: Multimedia Multi-Hop News Question Answering via Cross-Media Knowledge Extraction and Grounding. In Proceedings of the Thirty-Sixth AAAI Conference on Artificial Intelligence. AAAI'2022. [Code]
 11. Sai Gurrapu, Lifu Huang and Feras Batarseh. ExClaim: Explainable Neural Claim Verification Using Rationalization. In Proceedings of 2022 IEEE Software Technology Conference. IEEE STC'2022
 12. Zijian Jin, Xingyu Zhang, Mo Yu, Lifu Huang. Probing Script Knowledge from Pre-Trained Models. In the UM-IoS workshop of EMNLP'2022. [Project Page]
 13. Apoorv Garg, Deval Srivastava, Zhiyang Xu, Lifu Huang. Identifying and Measuring Token-Level Sentiment Bias in Pre-trained Language Models with Prompts. In arXiv.
 14. Xiangyang Mou, Mo Yu, Bingsheng Yao, Lifu Huang. Efficient Long Sequence Encoding via Synchronization. In arXiv.

2021 and Before

 1. Pei Wang, Zhen Guo, Lifu Huang, and Jin-Hee Cho. SERI: Generative Chatbot Framework for Cybergrooming Prevention. In the Workshop of Evaluations and Assessments of Neural Conversation Systems (EANCS) at EMNLP'2021.
 2. Manling Li, Sha Li, Zhenhailong Wang, Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Heng Ji and Jiawei Han. Future is not One-dimensional: Complex Event Schema Induction via Graph Modeling. In EMNLP'2021 Main Conference.
 3. Zikun Hu, Yixin Cao, Lifu Huang and Tat-Seng Chua. How does Knowledge Graph and Attention Help? A Qualitative Analysis into Bag-level Relation Extraction. In ACL-IJCNLP'2021 Main Conference.
 4. Lifu Huang. Cold-Start Universal Information Extractionn. Thesis
 5. Qingyun Wang, Qi Zeng, Lifu Huang, Kevin Knight, Heng Ji and Nazneen Fatema Rajani. ReviewRobot: Explainable Paper Review Generation based on Knowledge Synthesis. In Proc. INLG'2020. [Codes]
 6. Lifu Huang, Heng Ji. Semi-supervised New Event Type Induction and Event Detection. In Proc. EMNLP'2020.
 7. Lifu Huang, Ronan Le Bras, Chandra Bhagavatula, Yejin Choi. COSMOS QA: Machine Reading Comprehension with Contextual Commonsense Reasoning In Proc. EMNLP'2019. [Project Page], [Data], [Codes], [Leaderboard]
 8. Lifu Huang, Heng Ji and Jonathan May. Cross-lingual Multi-Level Adversarial Transfer to Enhance Low-Resource Name Tagging In Proc. NAACL'2019. [Codes]
 9. Diya Li, Lifu Huang, Heng Ji and Jiawei Han. Biomedical Event Extraction based on Knowledge-driven Tree-LSTM In Proc. NAACL'2019. [Codes]
 10. Qingyun Wang, Lifu Huang, Zhiying Jiang, Kevin Knight, Heng Ji, Mohit Bansal and Yi Luan. PaperRobot: Incremental Draft Generation of Scientific Ideas In Proc. ACL'2019. [Codes]
 11. Manling Li, Ying Lin, Xiaoman Pan, Spencer Whitehead, Ananya Subburathinam, Di Lu, Tongtao Zhang, Qingyun Wang, Lifu Huang, Boliang Zhang, Heng Ji and Shih-Fu Chang. Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction and Inference System. In Proc. TAC'2019.
 12. Ying Lin, Xiaoman Pan, Di Lu, Lifu Huang, Tongtao Zhang, Heng Ji, etc. ELISA System Description for LoReHLT 2019. In Proc. LoReHLT'2019.
 13. Qingyun Wang, Xiaoman Pan, Lifu Huang, Boliang Zhang, Zhiying Jiang, Heng Ji and Kevin Knight. Narrating a Knowledge Base. In Proc. INLG'2018. [Codes]
 14. Lifu Huang, Kyunghyun Cho, Boliang Zhang, Heng Ji and Kevin Knight. Multi-lingual Common Semantic Space Construction via Cluster-consistent Word Embedding. In Proc. EMNLP'2018. [Codes]
 15. Di Lu, Spencer Whitehead, Lifu Huang, Heng Ji and Shih-Fu Chang. Entity-aware Image Caption Generation. To appear in EMNLP'2018.
 16. Ge Shi, Chong Feng, Lifu Huang, Boliang Zhang, Heng Ji, Lejian Liao and Heyan Huang. Genre Separation Network with Adversarial Training for Cross-genre Relation Extraction. In Proc. EMNLP'2018.
 17. Quan Yuan, Xiang Ren, Wenqi He, Chao Zhang, Xinhe Geng, Lifu Huang, Heng Ji, Chin-Yew Lin and Jiawei Han. Open-Schema Event Profiling for Massive News Corpora. In Proc. CIKM'2018.
 18. Boliang Zhang, Spencer Whitehead, Lifu Huang, Heng Ji. Global Attention for Name Tagging. In Proc. CONLL'2018. [Codes]
 19. Lifu Huang, Heng Ji, Kyunghyun Cho, Ido Dagan, Sebastian Riedel and Clare Voss. Zero-Shot Transfer Learning for Event Extraction. In Proc. ACL'2018. [Codes]
 20. Qingyun Wang, Zhihao Zhou, Lifu Huang, Spencer Whitehead, Boliang Zhang, Heng Ji and Kevin Knight. Paper Abstract Writing through Rewriting Mechanism. In Proc. ACL'2018. [Codes]
 21. Zhiying Zhang, Boliang Zhang, Lifu Huang and Heng Ji. Chengyu Cloze Test. In the 13th BEA (Building Education Applications) workshop in NAACL'2018.
 22. Lifu Huang*, Bhavana Dalvi*, Niket Tandon, Scott Wen-tau Yih, Peter Clark. Tracking State Changes in Procedual Text: A Challenge Dataset and Models for Process Paragraph Comprehension. In Proc. NAACL'2018. [Data] [Codes]
 23. Tongtao Zhang, Ananya Subburathinam, Ge Shi, Lifu Huang, Di Lu, Xiaoman Pan, Manling Li, Boliang Zhang, Qingyun Wang, Spencer Whitehead, Heng Ji, etc. GAIA - A Multi-media Multi-lingual Knowledge Extraction and Hypothesis Generation System. In Proc. TAC'2018.
 24. Ronald Ahmed Cardenas Acosta, Thamme Gowda, Ulf Hermjakob, Nima Pourdamghani, Michael Pust, Jibiao Shen, Tian Xie, Jonathan May, Nikolaos Malandrakis, Victor Martinez, Pavlos Papadopoulos, Anil Ramakrishna, Karan Singla, Ruchir Travadi, Colin Vaz, Shrikanth Narayanan, Kenton Murray, Toan Nguyen, David Chiang, Boliang Zhang, Xiaoman Pan, Ying Lin, Di Lu, Lifu Huang, Tongtao Zhang, Kevin Blissett, Ni Zhang, Spencer Whitehead, Ananya Subburathinam, Diya Li, Qingyun Wang, Zhiying Jiang, Heng Ji, Ondrej Glembek, Murali Karthick Baskar, Santosh Kesiraju, Lukas Burget, Karel Benes, Igor Szoke, Karel Vesely, Jan Honza Cernocky, Derry Wijaya, Chris Callison-Burch, Hongzhi Xu, Charles Yang, Mitch Marcus, Brian Moran, Leanne Rolston, Gina-Anne Levow, Wenda Chen, Camille Goudeseune, Leda Sari and Mark Hasegawa-Johnson. ELISA System Description for LoReHLT 2018. In Proc. LoReHLT'2018.
 25. Zhihao Zhou, Lifu Huang, Heng Ji. Learning Phrase Embeddings from Paraphrases with GRUs. In the workshop on Curation and Applicatinos of Parallel and Comparable Corpora of IJCNLP'2017.
 26. Dian Yu, Lifu Huang, and Heng Ji. Open Relation Extraction and Grounding. Proc. the 8th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP'2017)
 27. Tongtao Zhang, Spencer Whitehead, Hanwang Zhang, Hongzhi Li, Joseph Ellis, Lifu Huang, Wei Liu, Heng Ji and Shih-Fu Chang. Improving Event Extraction via Cross-Model Integration. In Proceedings of ACM Multimedia'2017
 28. Lifu Huang, Avirup Sil, Heng Ji, Radu Florian. Improving Slot Filling Performance with Attentive Neural Networks on Dependency Structures. In Proceedings of EMNLP'2017: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
 29. Yixin Cao, Lifu Huang, Heng Ji, Xu Chen, Juanzi Li. Bridging Text and Knowledge by Learning Multi-Prototype Entity Mention Embedding. In Proceedings of ACL'2017: the 55th annual meeting of the Association for Computational Linguistics.
 30. Xiaocheng Feng, Lifu Huang, Bing Qin, Heng Ji, Ting Liu. Multi-Level Cross-Lingual Attentive Neural Architecture for Low Resource Name Tagging. Tsinghua Science and Technology (2017, SCI IF: 1.063)
 31. Lifu Huang, Jonathan May, Xiaoman Pan, Heng Ji, Xiang Ren, Jiawei Han, Lin Zhao and James Hendler. Liberal Entity Extraction: Rapid Construction of Fine-Grained Entity Typing Systems. In the Journal of Big Data, 2017.
 32. Xiaomei Zhang, Yibo Wu, Lifu Huang, Heng Ji and Guohong Cao. Expertise-Aware Truth Analysis and Task Allocation in Mobile Crowdsourcing. In Proceedings of ICDCS'2017: the 37th IEEE International Conference on Distributed Computing.
 33. Leon Cheung, Thamme Gowda, Ulf Hermjakob, Nelson Liu, Jonathan May, Alexandra Mayn, Nima Pourdamghani, Michael Pust, Kevin Knight, Nikolaos Malandrakis, Pavlos Papadopoulos, Anil Ramakrishna, Karan Singla, Victor Martinez, Colin Vaz, Dogan Can, Shrikanth Narayanan, Kenton Murray, Toan Nguyen, David Chiang, Xiaoman Pan, Boliang Zhang, Ying Lin, Di Lu, Lifu Huang, Kevin Blissett, Tongtao Zhang, Heng Ji, Ondrej Glembek, Murali Karthick Baskar, Santosh Kesiraju, Lukas Burget, Karel Benes, Igor Szoke, Karel Vesely, Jan ``Honza'' Cernocky, Camille Goudeseune, Mark Hasegawa Johnson, Leda Sari, Wenda Chen and Angli Liu. ELISA System Desctiption for LoReHLT 2017. In Proc. LoReHLT2017
 34. Mohamed Al-Badrashiny, Jason Bolton, Arun Tejavsi Chaganty, Kevin Clark, Craig Harman, Lifu Huang, Matthew Lamm, Jinhao Lei, Di Lu, Xiaoman Pan, Ashwin Paranjape, Ellie Pavlick, Haoruo Peng, Peng Qi, Pushpendre Rastogi, Abigail See, Kai Sun, Max Thomas, Chen-Tse Tsai, Hao Wu, Boliang Zhang, Chris Callison-Burch, Claire Cardie, Heng Ji, Christopher Manning, Smaranda Muresan, Owen C. Rambow, Dan Roth, Mark Sammons, Benjamin Van Durme. TinkerBell: Cross-lingual Cold-Start Knowledge Base Construction. In Proc. Text Analysis Conference (TAC'2017)
 35. Boliang Zhang, Xiaoman Pan, Ying Lin, Tongtao Zhang, Kevin Blissett, Samia Kazemi, Spencer Whitehead, Lifu Huang and Heng Ji. RPI Blender TAC-KBP 2017 13 Languages EDL System. In Proc. Text Analysis Conference (TAC'2017)
 36. Lifu Huang, Taylor Cassidy, Xiaocheng Feng, Heng Ji, Clare R Voss, Jiawei Han and Avirup Sil. Liberal Event Extraction and Event Schema Induction. In Proceedings of ACL' 2016: the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.
 37. Xiaocheng Feng, Lifu Huang, Duyu Tang, Bing Qin, Heng Ji and Ting Liu. A Language-Independent Neural Network for Event Detection. In Proceedings of ACL' 2016: the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics.
 38. Lifu Huang, Jonathan May, Xiaoman Pan and Heng Ji. Building a Fine-Grained Entity Typing System Overnight for a New X (X=Language, Domain, Genre). arXiv preprint arXiv: 1603.03112.
 39. XiangRen, Wenqi He, Meng Qu, Lifu Huang, Heng Ji and Jiawei Han. AEFT: Automatic Fine-Grained Entity Typing by Hierarchical Partial-Label Embedding. In Proceedings of EMNLP' 2016: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
 40. Ulf Hermjakob, Qiang Li, Jonathan May, Sebastian Mielke, Nima Pourdamghani, Michael Pust, Xing Shi, Kevin Knight, Daniel Marcu, Nikolaos Malandrakis, Anil Ramakrishna, Victor Martinez, Elisabeth Staruk, Tanner Sorensen, Dogan Can, Shrikanth Narayanan, Tomer Levinboim, Kenton Murray, David Chiang, Boliang Zhang, Xiaoman Pan, Di Lu, Lifu Huang, Xiaocheng Feng and Heng Ji. ELISA System Description for LoReHLT 2016. In Proceedings of NIST LoReHLT 2016 Workshop
 41. Dian Yu, Xiaoman Pan, Boliang Zhang, Lifu Huang, Di Lu, Spencer Whitehead and Heng Ji. RPI blender TAC-KBP 2016 System Description. In Proc. Text Analysis Conference (TAC 2016)
 42. Yu Hong, Di Lu, Dian Yu, Xiaoman Pan, Xiaobin Wang, Yadong Chen, Lifu Huang and Heng Ji. RPI blender TAC-KBP 2015 System Description. In Proc. Text Analysis Conference (TAC 2015)
 43. Liu Yang, Jing Jiang, Lifu Huang, Minghui Qiu and Lizi Liao. Generating Supplementary Travel Guides from Social Media. In Proceedings of COLING' 2014: the 25th International Conference on Computational Linguistics, Dublin, Ireland, August 23-29 2014.
 44. Qifeng Fan, Chunwei Yan, Lifu Huang, Lian'en Huang. Discovering Informative Contents of Web Pages. In Proceedings of WAIM'2014: The 14th International Conference on Web-Age Information Management, 2014.
 45. Hongjie Li, Qifeng Fan, Lifu Huang, Lian'en Huang. Comments-oriented Summarization in the Blogsphere Using a Two-stage Sentence Similarity Measure. In Proceedings of WAIM'2014: The 14th International Conference on Web-Age Information Management, 2014.
 46. Lifu Huang, Lian'en Huang. Optimized Event Storyline Generation based on Mixture-Event-Aspect Model. In Proceedings of EMNLP'2013: Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, EMNLP 2013.
 47. Lifu Huang, Lian'en Huang. Comments-Oriented Document Summarization Based on Multi-Aspect Co-Feedback Ranking. In Proceedings of WAIM'2013: The 14th International Conference on Web-Age Information Management, 2013.
 48. Wenpeng Yin, Lifu Huang, Yulong Pei, Lian'en Huang. RelationListwise for query-focused multi-document summarization. In Proceedings of COLING'2012: The 24th International Conference on Computational Linguistics, 2012.
 49. Lin Cao, Lifu Huang, Kai Lei, Zhiming Zhang, Lian'en Huang. Hybrid Caching For Cloud Storage to Support Traditional Application. In Proceedings of APCloudCC'2012: IEEE Asia Pacific Cloud Computing Congress 2012, 2012.